slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. انواع بی دندانی و طرح درمان آنها توسط ایمپلنت

    انواع بی دندانی و طرح درمان آنها توسط ایمپلنت

    وقتی یک دندان از دست رفته باشد: در این حالت راه حل قدیمی، تراش دندان های مجاور ناحیه بی دندانی برای جایگزینی تک دندان از دست رفته است (بریج). این روش باعث عـدم دستـرسی بیمار جـهت بـهداشـت و تمیـزی دنـدان های مجـاور و در نتیجـه پوسیـدگی آنها می گـردد و...

    ادامه مطلب....